REGULAMIN SERWISU

kursant.e-prawojazdy.eu

z dnia 25 maja 2018 roku.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy https://kursant.e-prawojazdy.eu jest własnością firmy Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 2. Regulamin Serwisu Internetowego https://kursant.e-prawojazdy.eu określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i znajduje się pod adresem https://kursant.e-prawojazdy.eu.
 3. Regulamin Serwisu Internetowego https://kursant.e-prawojazdy.eu jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§2 Definicje

 1. Serwis Internetowy – produkt o przeznaczeniu edukacyjnym w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://kursant.e-prawojazdy.eu, za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Usług Serwisu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy - sprzedaż prowadzona przez Operatora Systemu pod adresem: https://www.grupaimage.eu.
 5. Identyfikator Indywidualny – kod dostępu do Serwisu Internetowego umożliwiający założenie Konta użytkownika i dostęp do zakupionego rodzaju Kursu.
 6. Rejestracja w Serwisie – profil Użytkownika identyfikowany za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Serwisu Internetowego.
 7. Kurs – forma zajęć prowadzonych z wykorzystaniem materiałów, treści, narzędzi oraz metod i technik kształcenia na odległość; opracowana przez Operatora Systemu i zamieszczona na platformie edukacyjnej.
 8. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://kursant.e-prawojazdy.eu.
 9. Usługi – Kursy udostępnianie przez Operatora Systemu drogą elektroniczną, przy pomocy Serwisu internetowego, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Rodzaje i zakres usług

 1. Użytkownik otrzymuje Identyfikator indywidualny bezpłatnie, przy zakupie innego typu usługi świadczonej przez Operatora Systemu.
 2. Usługi oferowane przez Operatora Systemu za pośrednictwem Serwisu Internetowego obejmują:
  1. udostępnienie Kursu,
  2. umożliwienie zakupu Identyfikatora Indywidualnego do innego typu usługi świadczonej przez Operatora Systemu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego określający ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu Identyfikatorów Indywidualnych do innego typu usługi świadczonej przez Operatora Systemu, regulujący w szczególności kwestie dotyczące cen, składania zamówień, zasad płatności za Usługi, znajduje się pod adresem https://www.grupaimage.eu.
 4. Identyfikator Indywidualny jest ważny przez 10 dni od chwili aktywacji. Okres ten może zostać przedłużony po wprowadzeniu kodu zakupionego w Sklepie internetowym.
 5. Identyfikator Indywidualny nieaktywowany w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu innego typu usługi świadczonej przez Operatora Systemu, może zostać dezaktywowany przez Operatora Systemu.

§ 4 Udostępnienie Kursu

 1. Kursy dostępne w Serwisie Internetowym spełniają wymagania wskazane w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:
  1. Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami),
  2. Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami),
  3. Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995, z późn. zmianami),
  4. w zakresie zawartości merytorycznej i wymagań stawianych wykładom, które mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
 2. Operator Systemu przykłada najwyższą wagę do poprawności merytoryczne Kursów i wprowadza w nich niezwłocznie wszelkie niezbędne zmiany dostosowujące je do obowiązującego programu szkolenia.
 3. W celu uruchomienia Kursu konieczna jest Rejestracja w Serwisie Internetowym.
 4. Rodzaj Kursu jest definiowany przez wpisany Identyfikator Indywidualny.

§ 5 Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika może zostać stworzone przez Klienta po wprowadzeniu Identyfikatora Indywidualnego.
 2. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte z Serwisu Internetowego, może jednak zostać zdezaktywowane. Dezaktywacji może dokonać Użytkownik.
 3. Aby utworzyć konto Użytkownik zobowiązany jest:
  1. otworzyć odpowiednią stronę internetową,
  2. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  3. ustawić hasło dostępu do Serwisu Internetowego,
  4. kliknąć przycisk „aktywuj konto”.
 4. Aktywowane konto Użytkownika w Serwisie Internetowym umożliwia:
  1. zapoznawanie się z treścią Kursów w kolejności wynikającej ze struktury Kursu przez okres 10 dni kalendarzowych,
 5. zapoznawanie się z treścią materiałów dodatkowych. Treści Kursów stają się dostępne w kolejności wynikającej ze struktury Kursu, po zaliczeniu poprzedniego etapu kursu.
 6. Konto Użytkownika umożliwia zalogowanie się w tym samym czasie wyłącznie z jednego komputera.

§ 6 Obowiązywanie umowy

 1. Akceptacja Regulaminu, rejestracja w Serwisie Internetowym zakończona założeniem konta Użytkownika oraz i rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa wygasa automatycznie po 10 (dziesięciu) dniach od daty aktywacji Identyfikatora Indywidualnego.
 3. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu ważności Identyfikatora Indywidualnego przez Użytkownika i Operatora Systemu na zasadach określonych poniżej.
 4. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dezaktywację konta Użytkownika.
 5. Skutkiem dezaktywacji konta Użytkownika jest brak możliwości zalogowania się do Serwisu Internetowego.
 6. Operator Systemu dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanej dezaktywacji Konta użytkownika.
 7. Operator Systemu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. powzięcia informacji, że login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich,
  5. powzięcia informacji, że są kopiowane treści albo udostępnianie albo naruszane prawa autorskie Operatora Systemu,
  6. udostępniania Identyfikatora Indywidualnego, loginu lub hasła osobom trzecim.

§ 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Operator Systemu jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Operator Systemu za pośrednictwem Serwisu Internetowego udostępnia Użytkownikom Usługę polegająca na dostępie do Kursów.
 3. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Operator Systemu zastrzega, że korzystanie z Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 7. Operator Systemu zapewnia działanie Serwisu Internetowego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. Operator Systemu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu Internetowego i konta Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i konta Użytkownika, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Operatora Systemu lub Użytkownika na czas niezbędny do ich usunięcia.
 9. Użytkownik Serwisu Internetowego zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do konta innych Użytkowników Serwisu Internetowego lub działać na ich szkodę.

§ 8 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Do współpracy z Serwisem Internetowym Operatora Systemu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox 22+.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Operator Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu Internetowego w przypadkach od niego niezależnych. W takich sytuacjach, ważność kursów zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu Internetowego.
 5. Operator Serwisu Internetowego ma prawo czasowo wstrzymać działanie Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Serwisu Internetowego, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Serwisu Internetowego.
 7. Operator Serwisu Internetowego ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu Internetowego lub konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron.
 8. O zablokowaniu konta lub dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownicy zostaną poinformowani adres email podany podczas rejestracji do Serwisu Internetowego.
 9. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Operator Serwisu Internetowego nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Serwisu Internetowego.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. składające się na Kursy, są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Kursów przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
 5. Zabroniona jest publiczna prezentacja Kursów, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 6. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 7. Użytkownik wykorzystujący Kursy w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 8. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Kursów oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 9. Licencje na korzystanie z Kursów udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy. Uzyskanie takich licencji następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika.
 10. Licencje upoważniają do korzystania z Kursów bez prawa do udzielania sublicencji do wyświetlania na monitorze komputera.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Serwisu Internetowego oraz reklamacji dotyczących Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. login w systemie,
  3. adres do korespondencji,
  4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  5. wskazanie żądań składającego reklamację
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie w ust. 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w ust. 2 powyżej.
 5. Operator Systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator Systemu.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. Klient uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator Systemu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Operator Systemu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§ 12 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator Systemu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości opisującej zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://kursant.e-prawojazdy.eu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkowników Serwisu Internetowego, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Użytkownika, Operator Systemu informuje o zmianie Regulaminu przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownikom Serwisu Internetowego, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Użytkownika, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik Serwisu Internetowego może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika Serwisu Internetowego, który dokonał rejestracji i posiada konto Użytkownika, równoznaczne jest z rezygnacją z Usług i dezaktywacją konta Użytkownika.
 7. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Użytkowników Serwisu Internetowego, którzy:
  • nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 5 powyżej;
  • dokonali aktywacji Identyfikatora Indywidualnego/, którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu, po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 8. Usunięcie konta Użytkownika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem Internetowym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Operator Systemu może publikować w Serwisie bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.